Hirigintza-garapena martxan

 • 2010eko abenduaren 29an, 3.1.01 San Miguel Anaka eremuaren kudeaketa-enkargua IRUNVIri ematea onetsi zuen Udalbatzak.
 • 2016ko azaroaren 30ean, 3.1.01 San Miguel Anaka eremuko Hiri Antolamenduko Plan Berezia onetsi zuen Udalbatzak.
 • 2019ko uztailaren 19an, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak ebazpena eman zuen, Lurzoruaren Kalitatearen Adierazpena lortzeko beharrezkoa den hondeaketa-plana gauzatu zedin baimentzeko.
 • 2019ko abenduaren 10ean, IRUNVIk SAN MIGUEL-ANAKA ABEEri esleitu zizkion deskontaminazio-lanak.
 • 2019ko abenduaren 22an, IRUNVIk AECOM URS ESPAÑA SLU enpresari esleitu zion deskontaminazio-lanen zuzendaritza.
 • 2020ko martxoaren 3an, IRUNVIk SAITEC SA enpresari esleitu zion urbanizazio-proiektuaren idazketa.
 • 2020ko martxoaren 10ean, Irungo Udalak Hirigintzako Jarduketa Programa onetsi zuen, Alkatetzaren ebazpenaren bidez.
 • 2020ko apirilaren 30ean, IRUNVIk DINAM INGENIERIA,SL enpresari esleitu zion baimendutako hondeaketa-planeko hondar-lurzoruaren azterketa.
 • 2021eko otsailaren 15ean, IRUNVIk San Migel-Anaka eremuaren hirigintza-proiektua aurkeztu du Irungo Udalean, izapidetzeko.
 • 2021eko otsailaren 16an, IRUNVIk Ingurumen Administrazioaren zuzendariaren EBAZPEN PROPOSAMENA jaso zuen. Ebazpen horren bidez, Irungo (Gipuzkoa) udal-mugarteko SAN MIGEL-ANAKA HAPBko 3.1.01 jarduketa-eremuan inbentariatutako MENDELU, CONATEC, VINICAP eta SANCHESKI kokalekuetako eta IPARRALDEKO BETEGARRIA eta EKIALDEKO BETEGARRIA izeneko zonaldeetako lurzoruaren kalitatearen adierazpena egiten da, Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko Legean (ekainaren 25eko 4/2015) araututako prozedurarekin bat etorriz.
 • Con fecha 18 de marzo 2021 por Resolución de Alcaldía nº210 del Ayuntamiento de Irun, se ha dado inicio al procedimiento relativo a la tramitación del Expediente de Reparcelación.
 • Con fecha 6 de abril de 2021 por Resolución de Alcaldía nº 277 del Ayuntamiento de Irun, se ha aprobado inicialmente el Proyecto de Urbanización del ámbito 3.1.01 San Miguel Anaka.
 • Con fecha 8 de abril de 2021 IRUNVI ha recibido RESOLUCIÓN del Director de Calidad Ambiental y Economía Circular, por la que se declara la calidad del suelo de los emplazamientos inventariados de MENDELU, CONATEC, VINICAP y SANCHESKI, así como de las zonas denominadas RELLENO NORTE y RELLENO ESTE en el ámbito de actuación3.1.01 del PEOU SAN MIGUEL DE ANAKA, situado en el término municipal de Irún (Gipuzkoa), de acuerdo con el procedimiento regulado en la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.

 

Hirigintzako hurrengo urratsak:

 • Birpartzelatze-proiektua eta urbanizazio-proiektua behin betiko onesteko aurreikusitako data: 2021. urtea.
 • Urbanizazio-obrak esleitzeko eta urbanizazio-obra egikaritzen hasteko aurreikusitako data: 2022. urtea.

 

San Miguel Anakan garatu behar diren babes publikoko etxebizitzen kopurua: 887