Diru-sarreren jatorria

Gutxieneko eta/edo gehienezko diru-sarreren baldintza betetzat jotzeko diru-sarreren % 90 lan-etekinetatik eta/edo jarduera ekonomiko, profesional eta artistikoetatik etorritako diru-sarrera izatea eskatuko da.

Alokairuko erregimeneko etxebizitza babestu bat eskuratzen duten pentsiodunei ez zaie baldintza hau betetzea eskatuko.

Herri Administrazioen gizarteratze-politiketatik etorritako errenten kasuan, alokairuetan soilik zenbatuko dira

Kontuan hartu beharreko diru-sarrerak

 1. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren aitorpena Euskal Autonomia Erkidegoan egin behar duten pertsonentzat, eta, egin behar izan gabe ere, egin dutenentzat, honakoak hartuko dira kontuan: dagokion Zergaren gaineko aitorpenaren zerga-oinarria, aurrezki-oinarria eta oinarri orokorra, lan-etekinei aplikatutako hobariak, eta, hala badagokio, egon litezkeen zergarik gabeko errentak, hurrengo paragrafoan ezarritakoaren arabera.
 2. Euskal Autonomia Erkidegoan errentaren gaineko zergaren aitorpena aurkeztu behar ez duten pertsonen kasuan, honako diru-sarrerak hartuko dira kontuan:
  1. Lan-etekinei eta langabezia-prestazioei dagokienez, kontzeptu guztietan egiaztatutako diru-sarrera gordinen % 95.
  2. Pentsioei eta langabezia-sorospenei eta halaber zergarik gabeko dietei dagokienez, kontzeptu guztietan egiaztatutako diru-sarrera gordinen % 100.
 3. Banandutako, dibortziatutako eta alargundutako pertsonen diru-sarrerak zehazteko orduan, edota izatezko bikoteetako kideenak, haietako bat hil edo bikotea desegin bada, egiaztatu beharreko diru-sarrerak matrimonioa edo izatezko bikotea indarrean zegoen aldi bati dagozkionean, honako irizpide hauek jarraituko dira:
  1. Erregimen ekonomikoa ondasun-banaketakoa baldin bada, eskatzailearengandik datozen diru-sarrerak bakarrik hartuko dira kontuan.
  2. Gainerakoetan, senar-emazteen edo izatezko bikotearen diru-sarreren % 50 bakarrik hartuko da kontuan.
 4. Era berean, pentsio osagarriak diru-sarrera gisa hartuko dira kontuan hura ordaindu behar duen ezkontide ohiaren diru-sarreren minorazio gisa jasotzen duen ezkontide ohiaren diru-sarrera gisa, baldin eta pentsio osagarria ordaindu behar duen ezkontide ohiak agirien bidez egiaztatzen badu benetan ordaindu duela.

Diru-sarreren haztapena

Aurreko puntuak aipagai duen diru-sarreren haztapena formula honen arabera egingo da:

IP = IC x N x A

Hauek dira:

ANICIP
Haztapen-koefizientea, diru-sarreren % 20 gutxienez irabazten duten bizikidetza-unitateko kideen kopuruaren arabera. Haztapen-koefizientea, bizikidetza-unitateko kide-kopuruaren arabera. Diru-sarrera konputagarriak, 1. puntuan ezarritakoaren arabera. Diru-sarrera haztatuen zenbatekoa.

A haztapen-koefizienteak, urteko diru-sarrera haztatuak zehazteko aplika daitezkeenak, honako hauek izango dira:

Hartzaile bakarra 1,00
2 hartzaile 0,90
3 hartzaile edo gehiago 0,85

N haztapen-koefizienteak, urteko diru-sarrera haztatuak zehazteko aplika daitezkeenak, honako hauek izango dira:

Kide bat 1,00
2 kide 0,95
3 kide 0,90
4 kide 0,85
5 kide 0,75
6 kide 0,65
7 kide 0,55
7 kide gora 0,50

   

 

Adibidea

Senar-emazteak 5 urteko haurrarekin.
Bikotearen diru-sarrerak honako hauek dira: exkontideetako batek 12.000 euro irabazten ditu eta besteak 9.000 euro.

ICANIP
21.000
(12.000 + 9.000)
0,90 0,90 17.010


Gutxieneko diru-sarreretarako

Diru-sarreren haztapenak ez du ekarriko, inola ere, aipatutako haztapen horren ondorioz Dekretu honen 19. artikuluan aurreikusitako gutxieneko diru-sarreretara iristen ez diren hartzaileak baztertzea.

 

Itzuli